bilde

Coraz więcej bezdomnych na ulicach

W mieście włókniarzy liczba bezdomnych spada, jednak coraz mniejszy odsetek korzysta z pomocy instytucjonalnej. Aż 40 procent bezdomnych mieszka na ulicy. W Łodzi żyje obecnie 999 osób bezdomnych czyli ok. 16 procent mniej niż w roku 2013 – wynika z podsumowania tegorocznej, drugiej w historii Łodzi, akcji liczenia osób bezdomnych. Liczenie odbyło się w nocy z 21 na 22 stycznia.

Z 999 osób nie mających własnego domu aż 40 procent mieszka na ulicy. To więcej niż w trakcie ostatniego badania. W 2013 roku z 1196 osób bezdomnych jedynie 27 procent żyło w ten sposób. Określenie liczby bezdomnych, jest ważne w kontekście planowania funduszy dla Ośrodków Pomocy Społecznej i działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.

Większość bezdomnych to mężczyźni, stanowią aż 76 proc. wszystkich osób bez dachu nad głową w Łodzi. Niepokojący jest okres pozostawania w bezdomności. Aż 36 proc. to osoby znajdujące się w tym stanie od roku do pięciu lat. 23 proc. jest wykluczonych od sześciu do dziesięciu lat. Co dziesiąty badany pozostaje bezdomnym dłużej niż 10 lat.

Wolontariusze odwiedzili schroniska, noclegownie, izby wytrzeżwień, pustostany, altany działkowe, a także kanały ściekowe i ciepłownicze. 870 bezdomnych zgodziło się odpowiedzieć na pytania ankietowe. – Dzięki tym informacjom będziemy mogli jeszcze lepiej pomagać potrzebującym – wyjaśnia Monika Pawlak, rzecznika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim bezdomne są 1424 osoby, w tym 74 dzieci. Na Warmii i Mazurach ogólnopolską akcję liczenia bezdomnych koordynował Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Największą liczbę bezdomnych zanotowano w Olsztynie. Według spisu w stolicy województwa mieszka 229 osób, w gminie Dąbrówno 188 – większość w domu dla bezdomnych, zaś w Elblągu 161.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, wzorem Francji, utworzyło bezpłatną, całodobową infolinię dla osób bezdomnych. Do końca marca pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.

W styczniu 2014 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do przygotowania europejskiej strategii pomocy osobom bezdomnym. Polskie prawo gwarantuje zaspokojenie potrzeb osób bezdomnych. Obowiązuje ustawowe zabezpieczenie podstawowych ludzkich potrzeb takich jak schronienie, posiłki, odzież, opieka medyczna. Dodatkowo osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

„Opieka nad bezdomnymi w Polsce ma głównie charakter interwencyjny i doraźny; nasila się w okresie jesienno-zimowym; brakuje jednak całorocznych, systemowych działań wspomagających wychodzenie z bezdomności”– oceniła w zeszłym roku Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola pokazała, ze samorządy zbyt rzadko wykorzystują możliwość objęcia bezdomnych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. W skali kraju w 2012 r. programami wychodzenia z bezdomności objęto jedynie 3,5 tys. osób, dzięki czemu usamodzielniło się 2,7 tys. bezdomnych.

Źródło: Strajk.eu

Komentarze

komentarzy