aaaa4-598x400

Apokalipsa dokonuje się już teraz

Walierij Pawłowicz Filimonow, jeden z przywódców ruchu „O prawo do życia bez INN, numerów osobistych i mikrochipów”, ekspert w dziedzinie mikroelektroniki, cybernetyki i biotechnologii, opublikował rozdział ze swojej nowej książki „Apokalipsa dzisiaj” (Apokalipsis siegodnia) jako uzupełnienie analizy problemów poruszonych w artykule przewodniczącego REOSz, W. J. Katasonowa zatytułowanym „Bezgotówkowa demokracja albo bankierski obóz koncentracyjny” (Bieznalicznaja diemokracija ili bankowskij koncłagier).

Realna praktyka światowa jednoznacznie wskazuje, że wszędzie powszechnie wprowadzany ogólnoświatowy system elektronicznej identyfikacji obywateli i elektronicznych rozliczeń bezgotówkowych mają na celu całkowite zniewolenie ludzi poprzez zniesienie pieniędzy gotówkowych a twardy i wszystko kontrolujący system wymiany handlowej i przepływów wirtualnych środków pieniężnych na elektronicznych kontach obywateli, niechybnie prowadzi do budowy światowego porządku absolutnie podobnego do tego opisanego w 13 rozdziale Apokalipsy Apostoła i Ewangelisty, Świętego Jana Teologa.

Aby żyć w tym społeczeństwie, pracować, uczyć się, korzystać z pomocy medycznej, ze świadczeń socjalnych, korzystać z transportu i komunikacji, człowiek będzie musiał, stale i wszędzie, zamiast swojego imienia, posługiwać się swoim numerem identyfikacyjnym, którego nośnikiem materialnym jest karta elektroniczna a następnie będzie nieusuwalna z ciała człowieka metka (znak, znamię – tłum.), i będzie musiał powoływać się na ten numer.

W przeciwnym wypadku, bez nowego imienia w postaci numeru „nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać” (Apokalipsa 13:17). W ten sposób cyfrowy identyfikator osobisty już dzisiaj posiada te same właściwości i wypełnia te same funkcje co i apokaliptyczna „cecha – imię bestii, albo liczba jej imienia” (Apokalipsa 13:17) albowiem imię elektroniczne nadawane jest już wszystkim, niemowlętom po narodzeniu, ministrom i emerytom, bankierom i menelom, mnichom i więźniom, to znaczy, że otrzymują je „wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy” (Apokalipsa 13:16).

Jeżeli człowiek, od samego początku, sam nadawał imiona swoim dzieciom to teraz czyni to bezduszny system numerując (wcześniej niż człowiek otrzyma imię na Chrzcie Świętym!) i przyjmując pod swoją władzę niemowlęta natychmiast po narodzeniu. W Apokalipsie maksymalnie prosto i jasno powiedziano wszystko co konieczne do zrozumienia tego proroctwa!

Właśnie obecność numerycznego imienia określa możliwość istnienia człowieka w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Dla „elektronicznego obywatela” numer osobisty w życiu ziemskim jest dużo ważniejszy niż imię chrześcijańskie. Jak można tego nie dostrzegać?

Wybitny rosyjski teolog, profesor Nikołaj Nikanorowicz Głubokowskij, pisze o wierszach 16 – 18 trzynastego rozdziału Apokalipsy: „Powstała wielka ilość różnych interpretacji i wyjaśnień z których każde w jednakim stopniu jest i prawdopodobne i wątpliwe (dla czytelników). Tymczasem autor (Święty Jan Apostoł) poucza z determinacją, że jego słowa wszystkim dostarczają niezbędne dla zrozumienia wyjaśnienie. W konsekwencji obowiązkowa egzegetyczna zasada zmusza do całkowitego skoncentrowania się na samym tajemniczym tekście i nie wykraczania poza jego obręby w mroczny obszar marzeń”.

W naszych, przed – Antychrystowych czasach, całkowicie ujawniło się to co prawie przez dwadzieścia stuleci próbowali rozszyfrować Święci Ojcowie i badacze Pisma Świętego. Szukali oni właściwego imienia, które będzie nosił ten, którego Pismo Święte nazywa „bestią”. Jednakże nie na próżno święty Andrzej z Cezarei, jeden z najlepszych egzegetów Apokalipsy Świętego Jana Apostoła, podkreślał, że treść tej tajemniczej księgi staje się zrozumiała tylko stopniowo, w miarę następowania wydarzeń i wypełniania się proroctw w niej przepowiedzianych. Dzisiaj, jak nigdy dotąd, staje się oczywistym, że imię „bestii” to nie imię własne samej „bestii” ale jest to imię, które „bestia” nadaje człowiekowi.

To jest imię, które „bestia”, zwiastun Antychrysta, nadaje „małym i wielkim, bogatym i ubogim, wolnym i niewolnikom”. Wyrażenie „albo liczbę jej imienia” należy rozumieć jako uściślenie. Jest to wskazanie, że imię, które „bestia” daje człowiekowi jest zapisane w postaci liczbowej, to znaczy, że jest ono cyfrowe.

Główną dźwignią, którą chcą się posłużyć królowie spekulacji i lichwiarze skali światowej, jest całkowite zniesienie gotówki. Globalnej ośmiornicy finansowej dla nadejścia Antychrysta konieczne jest przeprowadzenie pełnego rozliczania się wszystkiego i wszystkich na planecie w formie elektronicznych rozliczeń bezgotówkowych.

Wtedy każdy człowiek w każdej chwili może być błyskawicznie pozbawiony dostępu do niezbędnych życiowo zasobów zgodnie z wolą właścicieli systemu. Jedno wciśnięcie przycisku i wasze konto zostaje zablokowane! Taki porządek świata można określić jako globalny technotroniczny faszyzm z komputerowym ładem systemu pieniężnego gdzie człowiek zostaje przekształcony w anonimowego bio-robota, łatwego do eksploatacji.

Taki człowiek jest absolutnie bezbronny wobec systemu i pozbawiony jest wszystkich, i wszelkiego rodzaju, praw i wolności, w pierwszej kolejności prawa do wolności sumienia. Bardzo dziwne, że prawie nikt nie zastanawia się nad możliwością całkowitego wywłaszczenia człowieka z jego własnych pieniędzy gotówkowych, późniejszego przejścia na elektroniczne pieniądze bezgotówkowe i nad realizacją transakcji kupna – sprzedaży tylko poprzez imię cyfrowe czyli osobisty kod.

Będzie to społeczeństwo w którym ludzie nie zdołają okazywać sobie wzajemnej pomocy pieniężnej i dawania jałmużny. W tym społeczeństwie człowiek całkowicie zostaje pozbawiony darowanej przez Boga wolności wyboru, zostaje pozbawiony swobody działania.

Bezduszny system komputerowy w automatycznym reżimie będzie nieustannie sądzić człowieka według ustanowionych w nim kryteriów (z możliwością zaostrzenia ich dla każdego konkretnego człowieka) tym samym zastępując sądy Boże.

Starszy pracownik naukowy Instytutu Naukowo – Badawczego imienia D. W. Jefremowa, specjalista w dziedzinie technologii informatycznych, kandydat nauk technicznych, Jurij Lieonidowicz Jermołajew pisze o tym społeczeństwie: „Każdy człowiek będący surowo identyfikowany, zarachowany w tym społeczeństwie totalnej kontroli (jako jeden z obiektów systemu) będzie miał dostęp tylko do tych materiałów i zasobów informacyjnych na które będzie miał zezwolenie wystawione na podstawie jego obecnego statusu.

Czym może być określony ten status? Nie tylko społeczno – użytecznymi jego cechami osobistymi i osiągnięciami ale, na przykład, i światopoglądem człowieka, jego religijnymi, społeczno – politycznymi i innymi poglądami, stosunkiem do władz i innymi, ponieważ wszystkie te informacje w równym stopniu są gromadzone, opracowywane i są dostępne. A kto weźmie na siebie funkcje analogiczne do funkcji „systemowego administratora”? Według wszelkich oznak, ten sam osławiony rząd światowy, za pomocą podporządkowanego mu, działającego automatycznie systemu (bezdusznego, bezlitosnego i niegodziwego), ale tym razem już globalnego, którego jeden z projektów, pod nazwą „rządu elektronicznego”, jest aktywnie wprowadzany przez władze Rosji. Zautomatyzowany system będzie na bazie kryteriów, wprowadzonych do niego przez przedstawicieli „światowej elity”, decydować czy nadać danemu „bio-obiektowi” określone cechy (atrybuty), czy dopuścić go do zasobów materialnych i informacyjnych i czy nie upłynął już jego „okres służby” jako elementu tego systemu, i czy nie czas już jest żeby go „wycofać” z systemu.”

Dennis Duclos, socjolog, starszy pracownik Narodowego Komitetu Badań Naukowych Francji, w swoim szczegółowym artykule zatytułowanym „Kapitalizm strachu”, pisze: „Sprowadzenie w jedną całość (zintegrowanie) wszystkich zautomatyzowanych systemów przetwarzania informacji (karta medyczna, kontaktowe lub „bezkontaktowe” karty kredytowe, elektroniczne podpisy w internecie, itd.) to znaczy radio-informatyczne scalenie wszystkich rodzajów informacji stworzy nową społeczną wspólnotę w której państwo i prywatne korporacje wspólnymi wysiłkami utrwalą panowanie nad człowiekiem uzyskując władzę absolutną”. „Ale nie przyjmą go opieczętowani na twarzach światłem Bożym. I będzie rozpowszechniać znamię bestii wszędzie, i w zakupach i w sprzedaży, ażeby tych, którzy go nie przyjęli czekała wymuszona śmierć z braku niezbędnych środków” – pisze w egzegezie Apokalipsy święty Andrzej z Cezarei.

„Tysiące wiernych prawosławnych Mołdawii, na podstawie swoich przekonań religijnych, odmówiło przyjęcia numerów identyfikacyjnych. Przeżyli oni rozliczne prześladowania, gnębienia i dyskryminacje jako że nie przyjmowano ich do pracy i na uczelnie, zwalniano ich, pozbawiano emerytur, pomocy medycznej, ulg socjalnych, ludzie nie mogli rozporządzać swoją własnością, nie mogli płacić za usługi komunalne” – pisał, w przeddzień Soboru Archijerejskiego 2013 roku, metropolita kiszyniowski i całej Mołdawii, Władimir, do Najczcigodniejszego Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi, Kiriłła.

„Opierając się na swoich konstytucyjnych prawach, tysiące ludzi, włącznie z prawosławnymi wiernymi, nie życzy sobie z tych lub innych powodów, w tym także motywowanych religijnie, przyjmowania nowego systemu identyfikacyjnego i używania dokumentów z elektronicznymi identyfikatorami osoby… Często tych ludzi pozbawia się pomocy medycznej, emerytur na podstawie nie uznawania osiągnięcia wieku emerytalnego, i innych wypłat, nie uznaje się niezdolności do pracy wskutek inwalidztwa i pozbawia się ich innych ulg. Niekiedy nie mogą oni przeprowadzać transakcji dotyczących ich dobytku, nie mogą rozpoczynać studiów lub nie mogą być przyjmowani do pracy, nie mogą prowadzić działalności biznesowej, nie mogą opłacać usług komunalnych, nabywać dokumentów przejazdowych. W rezultacie tworzy się cała warstwa ludzi wyrzuconych poza nawias wszystkich dziedzin życia społecznego i państwowego” – podkreśla się w dokumencie „Stanowisko Cerkwi w związku z rozwojem technologii rejestracji i przetwarzania danych osobowych”, który to dokument został przyjęty przez Sobór Archijerejski Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w 2013 roku.

„Już dzisiaj ludzie stoją przed wyborem. Albo przyjmować cyfrowy identyfikator, bez którego niemożliwa jest egzystencja w społeczeństwie, albo odrzucić go i w konsekwencji znaleźć się poza antychrześcijańskim społeczeństwem i zostać poddanym prześladowaniom. Takie są realia współczesności, które są zbieżne z Objawieniem (Apokalipsą) Świętego Apostoła Jana Teologa” – mówi się w raporcie metropolity poczajewskiego Władimira odczytanym na okrągłym stole w Radzie Najwyższej Ukrainy dnia 4 czerwca 2013 roku.

Wielki ojciec powszechnej Cerkwi, święty Grzegorz Palamas, oświadcza: „Uważamy, że prawdziwie nie ta opinia jest, która przebywa w słowach i rozumowaniach ale te, które są dowiedzione czynami i życiem…Każde słowo, mówią, obala inne słowo ale jakie słowo zdolne jest obalić życie?”

W naszych czasach obywatele, którzy odmawiają przyjmowania i korzystania z atrybutów „nowego porządku światowego” Antychrysta pozbawiają się środków do egzystencji i dostępów do dóbr życiowych. Co to jest jak nie jawne znaki czasu?! Proroctwa Świętego Apostoła Jana Teologa spełniają się na naszych oczach. O tym niezbicie świadczy samo życie.

Liczni badacze do dziś dnia wykorzystują w swoich pracach wyrażenia „znamię Antychrysta” i „znamię bestii” pomimo tego, że jest to absolutna abstrakcja, jest to oderwane pojęcie. Abstrakcja (łac. abstractio) – niejasne, mgliste wyrażenie myśli. Chyba nikt nie zdoła dać precyzyjnego określenia pojęcia „znamię Antychrysta” jako że i w Objawieniu Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, takiego terminu nie ma.

Ale za to „nakreślenie – imię bestii albo liczba imienia jej” (Apokalipsa 13,17) jest pojęciem całkowicie konkretnym, którego funkcje i przymioty precyzyjnie opisał obserwator Tajemnicy. Jest to atrybut, który proponuje się przyjąć wszystkim, „małym i wielkim, bogatym i ubogim i wolnym i niewolnikom” (Apokalipsa 13,16) bo w przeciwnym wypadku „nikomu nie będzie wolno ani kupować ani sprzedawać, oprócz tych, którzy posiadają to nakreślenie” (Apokalipsa 13,17).

Święty Apostoł Jan Teolog wykorzystuje właśnie pojęcie „nakreślenie” (greckie „χαrαgmα”), które użyte jest w Objawieniu 8 razy (Apokalipsa 13, 16-17; 14,9; 14,11; 15,2; 16,2; 19,20; 20,4) przy czym to pojęcie niesie w sobie szczególnie negatywny sens. Przyjęcie „nakreślenia” jest bezpośrednio związane z oddawaniem czci „bestii” (Apokalipsa 14,9-10; 16,2; 19,20).

Wydobywając na jaw widzenia Świętego Jana Apostoła, N. N. Głubokowskij zaznacza, że zwiastun Antychrysta działa z pomocą „specjalnej siły demonicznej rozwijającej wytężoną aktywność całej kusicielskiej energii. I osiągnęła ona swój cel zniewolenia całej ludzkości dla której posługiwała się odblaskiem najwyższego bożego panowania. To zrozumiałe, że wszystko stworzone było narzędziem w rękach „bestii” i jedynie należący do niej mogli korzystać z dóbr życiowych. Dlatego poświadcza się, że „nikt nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten co ma nakreślenie”  (Apokalipsa 13,17).

Przy tym zasługujące na uwagę jest to, że całą tę śmiercionośną tyranię praktykuje się w celu wzmocnienia uzurpatorskiej władzy, która ujawnia faktycznie swoje najwyższe zwierzchnictwo kiedy nigdzie nikt nie mógł prześlizgnąć się obok niej albowiem koniecznie trzeba było poświadczyć swoje niewolnicze oddanie i wierność jej (podległość) za pomocą symbolicznego nakreślenia (znamienia) albo określić się imieniem bestii albo liczbą jej imienia”.

„Nakreślenie – imię bestii, albo liczba imienia jej” – jest to, przede wszystkim, pojęcie mistyczne. To nie jest, po prostu, jedynie sposób zakupu – sprzedaży, to nie tylko symbol uznania szatańskiej władzy i złożenia jej hołdu ale jest to sposób na totalną kontrolę i sterowanie (zarządzanie) ludźmi w celu wcielenia w życie tej władzy w skali globalnej: „kiedy nigdzie nikt nie mógł prześlizgnąć się obok niej albowiem koniecznie trzeba było poświadczyć swoje niewolnicze oddanie i wierność jej (podległość) za pomocą symbolicznego nakreślenia (znamienia) albo określić się imieniem bestii albo liczbą jej imienia”!

Pośród bizantyjskich rękopisów Biblioteki Watykańskiej odnaleziono rękopis odnoszący się do początków XV wieku. Jest to zapis rozmowy mnicha Bazylego z jego Starcem. Widać z tego wszystkiego, że błogosławiony Starzec został wybrany na naczynie łaski Bożej, że był jednym z największych ascetów i pokutników (podwiżników – tłum.) swoich czasów.

Zdumiewające jest to jak opisuje starzec czasy tyranii Antychrysta: „Każdy człowiek będzie zarejestrowany i będzie pod kontrolą. Każdy nie tylko czyn i życie, ale i słowo , i nawet jego poruszenie duchowe, będą znajdowały się pod nieustannym nadzorem i karą, tak, że człowiek, ze strachu, oduczy się i myśleć ażeby na jego twarzy, przypadkiem, nie wyraziło się coś co nie odpowiada władzy światowego władcy.

Tylko ci, którzy przyjmą na siebie nakreślenie (znamię) bestii, to znaczy Szatana, będą mogli, do czasu, egzystować, aczkolwiek w najgorszych niewolniczych i najniższych warunkach najgorszej nędzy i deptania ludzkiej godności, którą człowiek nabył od swego Stwórcy.

Wszystko będzie uczynione w tym celu ażeby imię Chrystusa zostało całkowicie wyrwane z serca człowieka. Zaprawdę, nastąpi królestwo piekielne na Ziemi. Ludzi Bożych pozostanie niezwykle mało…”.

Budowa królestwa piekielnego na Ziemi, o którym mówi przenikliwy Starzec, zbliża się ku swojemu zakończeniu. Weszła ona już w swoją decydującą fazę. To bardzo smutne, że liczni ludzie, uważający się za prawosławnych, nie chcą o tym słyszeć.

Nie zastanawiają się oni nad tym, że elektroniczna identyfikacja tożsamości jest kluczowym składnikiem tego procesu. Najczęściej można usłyszeć stereotypowe stwierdzenie, że „przyjęcie, lub nie przyjęcie, numerów identyfikacyjnych, elektronicznych dokumentów tożsamości, i nawet, nieusuwalnych z ciała, znaków, nie jest grzechem i nie ma znaczenia religijnego”.

W takim przypadku stosownie jest postawić pytanie przeciwne: „A czy znaczenie ma zbudowanie królestwa Antychrysta? I czy jest to Boże dzieło?”.

Komentarze

komentarzy