a98

Święty charakter 6 mln w religii żydowskiej. Dlaczego nie można kwestionować liczby 6 mln ofiar holokaustu

“Po zniszczeniu świątyni (70 rne), rabinacka egzegeza zastąpiła wiarę w Mojżeszowego Mesjasza “zbiorowym mesjaszem”, którym jest naród żydowski. Chrześcijaństwo nie może zaakceptować tej żydowskiej sakralizacji holokaustu bez odrzucenia swojej tożsamości i wiary. Jedynym holokaustem jest ofiara Chrystusa. Zaakceptowanie innego “holokaustu” zbawienia i ‘aktu meta-historycznego’ obok tego Jezusa byłby aktem apostazji. Niestety, nowa teologia żydowska rady [synod? – przyp. tłum.], i po radzie, przejęła postępowych katolików. Mamy nadzieję, i modlimy się, że to nie zanieczyści Tradycji. Dlatego obowiązkiem jest by ostrzec wiernych pasterzy”. – ks. Curzio Nitoglia, tłum. z ‘Il Caso Williamson’, 28.01.2009.

Wstęp

Jakiś komentarz do tej opinii ks. Nitoglia może być pouczający w odniesieniu do zrozumienia, dlaczego liczba “6 mln ofiar holokaustu” jest święta dla Żydów.

“Niepodważalna” liczba 6 mln żydowskich ofiar holokaustu nie opiera się na udokumentowanym fakcie historycznym, ani nawet szczególnie na szacunku demograficznym, ale przede wszystkim jest to mistyczna liczba, która odnosi się w sposób zasadniczy do religijnego systemu wierzeń judaizmu.Nowojorskie Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego, na przykład w odniesieniu do “pamięci 6 mln Żydów, którzy zginęli”, ujawnia, że​​: “Zachor, pamiętajcie, jest świętym obowiązkiem żydowskim” (podkreślenie autora).

Przykładów frazeologii religijnej w odniesieniu do 6 mln żydowskich ofiar holokaustu jest dużo i łatwo je znaleźć za pomocą prostej wyszukiwarki w internecie.

Na poziomie czysto naturalnym, chrześcijanin może zrozumieć, że Żydzi mogą uważać cierpienia i śmierć żydowskich ofiar szoah (katastrofy) za ‘Kiddush Haszem‘ – ‘męczenników’. Dalsze badania przy użyciu żydowskiej bazy wiedzy chabad.org pokazuje, że dla Żydów, pojęcie ‘Kiddush Haszem’ ma znacznie głębszy sens, dlatego, że jest ono “uświęcone imieniem B-ga”.

Co nie jest powszechnie realizowane, lub rozumiane przez chrześcijan, to fakt, że liczba 6 mln odnosi się integralnie do nauk okultystycznych, na których opiera się religia żydowska.

Zanim przejdziemy dalej, konieczne jest rozróżnienie dwóch powszechnie używanych słów, które są często używane zamiennie dla zaciemniania tego tematu.

“Szoah” jest zangliczoną pisownią hebrajskiego słowo, które oznacza “katastrofę” i “nieszczęście”. To, że miliony Żydów straszliwie cierpiały klęskę z udziałem powszechnych prześladowań i wielu zgonów w czasie II wojny światowej, nie jest sporne.

Natomiast holokaust jest słowem pochodzenia greckiego i oznacza “spalony w całości” i jest zdefiniowany w słowniku jako “złożona ofiara, która jest palona w całości przez ogień”. Zangliczonym hebrajskim słowem na “całopalenie” lub “ofiarę całopalną” jest ‘Olah’ (wymawiane ‘olo’). Wywodzi się od hebrajskiego słowa “elewacja / podwyższenie”. To, że zwłoki wielu tysięcy Żydów (i innych) były palone w krematorium w nazistowskich obozach koncentracyjnych, po śmierci z powodu tyfusu i innych chorób, nie jest również problemem.

Ale co jest kwestionowane, to 6 mln Żydów zamordowanych przez gaz cyjankowy w specjalnie zbudowanych zabójczych komorach gazowych w nazistowskich obozach koncentracyjnych.

Jeśli prawdą jest, że Żydzi, jako Żydzi, zbiorowo cierpieli na ludobójczą eksterminację i kremację w obozach koncentracyjnych, to ‘holokaust’ jest rzeczywiście ważnym opisem historycznym, jak i żydowsko-religijnym. Jeśli to nie jest prawdą, to opis ‘holokaustu”, jak również “święta” liczba 6 mln, należą wyłącznie do mitologii i religii żydowskiej i muszą swój sprzeciw wyrażać katolicy, zarówno jako kwestię prawdy historycznej, jak i prawdy religijnej.

Ogromna ilość danych pochodzących z badań, które wykazują bardzo mocno, że morderczych komór gazowych nie było w nazistowskich obozach koncentracyjnych, nie jest celem tego badania, i nie będzie tutaj podsumowana. Przeciwnie, celem badań jest odkrycie, w dużej mierze ze źródeł żydowskich, że legendarne wyrażenie ’6 mln’ jest religijną mantrą recytowaną przez Żydów jako integralna praktyka religii żydowskiej.

Święte 6 milionów

Religia żydowska opiera się na:

1. ‘Napisanej Torze’ (‘Tanakh’), w skład której wchodzą księgi Starego testamentu;

2. ”Werbalnej Torze’ (‘Miszna’), Żydzi wierzą, że Bóg nauczył jej Mojżesza i była przekazywana werbalnie z pokolenia na pokolenie, aż w II wieku została zebrana w formie księgi;

3. późniejsze komentarze rabiniczne w ‘Misznie’ zwane ‘Gemara’, zebrane razem w ‘Misznę’ w V wieku i znane pod nazwą ‘Talmudu’;

4. ‘Midraszim’, które są anegdotycznymi opowieściami rozszerzającymi spisaną i werbalną ‘Torę’;

5. i ‘Kabale’, która jest tajemniccą nauką judaizmu, którego główną częścią jest ‘Zohar’.

Podstawowym składnikiem żydowskiej mistycznej gnozy jest praktykowanie “Gematrii”, rodzaju numerologii, która przypisuje wartość liczbową do znaków alfabetu hebrajskiego. Polega ona na obliczeniu numerycznym równoważności i relacji między literami, słowami i zwrotami w celu znalezienia mistycznego wglądu i ukrytego nauczania, które, jak Żydzi wierzą, Bóg umieścił w ‘Torze’. Rabin Harav Icchak Ginsburgh wyjaśnia, że​​: “Skoro świat został stworzony przez ‘mowę’ Boga”, to każda litera reprezentuje inną siłę twórczą”.

Pewne litery, oraz odpowiadające im wartości liczbowe, są uważane w judaizmie za mające większą mistyczną moc niż inne, ze względu na częstotliwość, z jaką występują w ‘Torze’. Jedną z takich wartości, wyrażeniem, które posiada dominującą władzę w psychice żydowskiej, jest hebrajska litera ‘vav’, której odpowiada wartość liczbowa sześć. Tak samo jak jest oczywisty stosunek do sześciu dni stworzenia i żydowskiego szabatu, Rabin Harav Icchak Ginsburgh ujawnia wiele z jej ezoterycznych konotacji w swojej książce ‘The Alef-Bet: Jewish Thought Revealed Through the Hebrew Letters’ [Alef-Bet: żydowska myśl ujawniona w hebrajskich literach]. Na przykład, można dowiedzieć się, że: “wytrawna struktura sześciu (jak w formie Magen David [Gwiazda Dawida], której zewnętrzny obszar, którego 6 ‘skrzydeł’ jest równa, a więc składa się na obszar swojego wewnętrznego sześciokąta), odzwierciedlona przez 6 nakazów Miszny, znajduje swoje źródło w wymiarach Tablic przekazanych Mojżeszowi na górze Synaj. Były to kostki o wymiarach 6 szerokości dłoni w każdym kierunku”. “Kostka ma 6 ścian, oczywiście.

Przesądną ‘moc’ szóstki‘ w myśli żydowskiej można znaleźć na przykład w tym, że amerykańskie Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie zostało celowo tak skonstruowane, że podłogi wyświetlające zdjęcia i eksponaty Stałej Wystawy mają powierzchnię 36.000 stóp kw. W “Gematrii” należy rozumieć, że jest to 6.000 pomnożone przez 6.000. Na końcu zwiedzania odwiedzający wchodzi do Hali Pamięci o powierzchni 6.000 stóp kw., która ma 6 stron symbolizujących sześcioramienną gwiazdę Dawida, oraz 6 obozów ‘eksterminacji’, w których zamordowano ’6 mln’ Żydów. Można tam również znaleźć zbiór 6.000 płytek ręcznie namalowanych przez dzieci. Yaffa Sonenson, członek amerykańskiej Komisji Holokaustu, ofiarował, jak mówi wywołująca wspomnienia recenzja muzeum, napisana przez Barbarę Beckwith, dla witryny St. Anthony Messenger, zbiór 6.000 fotografii.

Z działu duchowości chabad.org i z “Letters of Light – Vav” [Litery światła] dowiadujemy się, że “Sześć przedstawia również zakończenie / dokonanie, gdyż coś co jest otoczone ze wszystkich 6 stron ‘północ, południe, wschód, zachód, powyżej i poniżej”, jest zakończone. Podobnie dowiadujemy się, że kiedy żydowski naród opuścił ziemie Egiptu, B-g otoczył ich sześcioma Chmurami Chwały… Liczba 6 również oznacza 600.000 żydowskich mężczyzn w wieku 20-60, którzy opuścili ziemie Egiptu. To dodatkowo przedstawia Torę… Tora składa się z 600.000 liter, i jeśli jednej z nich brakuje, jest załamana lub pęknięta, nie daj B-g, cały zwój Tory uznaje się za nie koszerny, i nie nadaje się do czytania. I podobnie, jeśli jeden Żyd zejdzie ze ścieżki, zagubi się lub zhańbi, cały naród żydowski cierpi i jest zhańbiony. Jesteśmy niekompletni … Znajdujemy inny przykład “szóstki”, gdy naród żydowski był w Egipcie i gnębiony katorżniczą pracą. Faraon zorganizował wiele spisków przeciwko narodowi żydowskiemu by powstrzymać ich od rozmnażania się. Jednak Żydzi nadal mnożyli się w niewiarygodnym tempie. Rzeczywiście, Tora mówi, że Żydówki rodziły sześcioro dzieci za jednym razem … Tak więc vav uczy nas o monumentalnym wpływie jaki mamy na świat, jeśli mamy wysokie powiązania i sprowadzamy Torę na ziemię poprzez nasze myśli, mowę i czyny”.

Rabin Ginsburgh ujawnia, że ​​tajemnica słowa ‘prawda’ mieszka w ‘trójkącie szóstek‘ i z tego powodu, hebrajska litera ‘vav’ jest znana jako ‘litera prawdy’, a jego wartość liczbowa ‘sześć’ ” to “moc, która łączy ze sobą dusze Izraela”. Trójkąt szóstek natychmiast przypomina znowu sześcioramienną gwiazdę Dawida, która składa się z trójkątów. To także przywodzi na myśl fakt, że trójkąt składa się z trzech boków lub trzech wierzchołków. Trzy wierzchołki składające się z sześciu? 666?

Judaizm naucza, że Bóg stworzył 600.000 żydowskich dusz i te dusze, jak mówią rabini, odpowiadają 600.000 liter w spisanej ‘Torze’. W przetłumaczonym tekście zatytułowanym ’600,000 Souls, 600,000 Letters’ [600.000 dusz, 600.000 liter], rabin Rabbeinu Yaakov Abuchatzeira ujawnia, że:

“Wyraz ‘Israel’ można odczytać jako skrót od ‘Yesh Shishim Ribo Otiot LaTorah’, co oznacza ‘Jest 600.000 liter w Torze’. Dlatego Izrael nie opuścił Egiptu do czasu kiedy było ich 600.000, dlatego, że każda dusza była wspierana przez jedną literę Tory, jak napisaliśmy w różnych miejscach… Skoro nazwa ‘Israel’ odnosi się do faktu, że liczba liter w Torze odpowiada liczbie dusz, to kiedy naród żydowski policzył swoje dusze [zorganizował spis ludności], oskarżyciel przychodzi i oskarża ich mówiąc: ‘Panie wszechświata, czy Izrael nie tylko osiągnął swoją liczbę ludności po to by odpowiadała ona liczbie liter w Torze, które wskazywały na ich nazwę? A teraz oni zaniedbali [Torę]!’ To jest sednem oskarżenia. Ponadto, wyraz ‘negef’, oznaczający ‘plagę’, ma taka samą wartość numeryczną jak ‘Samael’, Anioł Zniszczenia, mniej dwa. (‘Negef’ = 133, a ‘Samael’ = 131.) Brakujące 2 odnosi się do dwóch Tor (werbalna i pisana). Kiedy Izrael nie dba o dwie Tory, dodane są dwie moce do sił złego, i wtedy mamy ‘negef’, plagę, która ich nawiedza, B- – e broń”.

Rabin Zev Reichman, w częściowo opublikowanej w internecie książce pt ‘Chassidus’, potwierdza rabiniczną naukę o ’600.000 dusz, 600.000 liter’. W przypisie 19 ‘Lekcji Szóstej, ciało może uzupełniać duszę’, rabin mówi jasno, że żydowskie dusze są “kawałkami boskości”, częścią samego Boga.

“Zohar naucza, że Bóg, Tora i Izrael stanowią jedność. Mówiąc prawdę, Bóg ubrał się w myśli i słowa Tory, i żydowskie dusze są również kawałkami boskości; dlatego Tora, Izrael i Bóg są połączone w nieodłączny sposób. Rabin Levi Icchak z Berdyczewa (1740-1810) wyjaśnił niejasności Pisma przy pomocy tej zasady.

‘Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj’. (Lb 1:19) Można zapytać, powinno być napisane, ‘On ich policzył na pustyni Synaj jak Bóg nakazał Mojżeszowi?’ Oto Bóg dał Torę narodowi żydowskiemu, i dusze Żydów są esencją Tory, gdyż jest 600.000 żydowskich dusz i 600.000 liter w zwoju Tory. W rzeczywistości nazwa ‘Yisrael’, Izrael, jest skrót od ‘Yesh shsishim rybo otiyot latorah’, jest 600.000 liter w Torze. Dlatego Żydzi są Torą, dla każdego Żyda jest inna litera w Torze. Kiedy Mojżesz liczył Żydów uczył się Tory. Dlatego werset zmienił swoją zwykła formę do ‘Jak Bóg przykazał Mojżeszowi zliczyć ludzi’, tak jak Tora, którą Bóg nakazał Mojżeszowi była (doświadczeniem) liczenia narodu’. (Kedushas Levi parshas Bamidbar s.v. Caasher)”.

Przykłady kabalistycznego religijnego użycia liczb odnoszących się do ‘vav’, “mocy łączącej ze sobą dusze Izraela”, a zwłaszcza ’600.000′ obfitują praktycznie wszędzie gdzie się zajrzy i staje się oczywiste, że ‘szóstka’ ma szczególny związek z żydowskimi pojęciami ‘kiddush hashem’ i ‘olah’, z holokaustu. Jak pamiętamy, ‘kiddush hashem’ dla Żyda oznacza “męczeństwo” i “uświęcenie Imienia B-ga”. Zapamiętajmy także, że religia żydowska uczy, że żydowskie dusze same w sobie są “kawałkami boskości”. Dlatego zaczynamy rozumieć, że w religii żydowskiej pojęcie ‘męczeństwa’ i ‘uświęcenia imienia B-ga’ jest w rzeczywistości zbiorowym ‘uświęceniem’ narodu żydowskiego, 600.000 dusz.

Pojęcie ‘olah’ opisane jest w naukach rabina Harava Icchaka Ginsburgha w ten sposób: “Mędrcy mówią, że olah jest pierwszy w recytacji Tory. Jednakże, w celu poświęcenia, chatat poprzedza olah, według Kabały i Chassidut, recytacja ściąga Nieskończone Boskie Światło z góry do dołu – tak jak ktoś dzwoni do przyjaciela, aby do niego przyszedł, albo jak małe dziecko woła swego ojca, aby przyszedł do niego. I odwrotnie, faktyczna ofiara odzwierciedla akt duchowej elewacji z dołu do góry – tajemnica ofiary wznosi się do tajemnicy Nieskończonego”.

Dlatego ‘olah’ i ‘holokaust’ to religijna mantra recytacji, której celem jest “ściągnięcie Nadprzyrodzonego Nieskończonego Światła z góry do dołu”.

Na marginesie, można zapytać, jak to możliwe, że istniało tylko 600.000 żydowskich dusz, gdy jest oczywiste, że w tamtym czasie istniało wiele milionów Żydów?

Rabiniczne wyjaśnienie wydaje się takie, że 600.000 dusz to “rdzenne dusze” i że wszystkie inne żydowskie dusze to “odrosty”, nierozerwalnie związane i być może w jakiś sposób z nich wygenerowane.

Niektóre przykłady świętego związku, który istnieje w religii żydowskiej między religijną recytacją mantry ‘sześć’ (“moc, która łączy ze sobą dusze Izraela”), 600.000 żydowskich dusz, ‘męczeństwo – boże uświęcenie’, które ściąga “Nadprzyrodzone Nieskończone Światło z góry do dołu” i holokaust, mogą być pouczające. Religijnym celem tej ‘boskiej’ mantry bez wątpienia jest kulminacja ewentualnego nadejścia długo oczekiwanego żydowskiego ‘Mesjasza’:

rok 70: Rzymski historyk Korneliusz Tacyt o zniszczeniu Jerozolimy, Świątyni, rzezi Żydów: “Mówi się, że liczba oblężonych, starych i młodych, mężczyzn i kobiet, wynosiła 600.000“.

rok 135: Rzymski historyk Kasjusz Dion mówi i odnotowuje, że zamordowano 600,000 Żydów kiedy Rzym ostatecznie stłumił bunt Bar Kokhba.

 XVIII wiek: Pogrom na Ukrainie, gdzie ‘wiarygodne zapisy” mówią o 60,000 Żydach zamordowanych przez Kozaków Gaydamak, jak podaje Raport Komitetu Pomocy Narodowi Żydowskiemu z 1921 roku, o którym wspomina Elias Heifetz w ‘The Slaughter of the Jews in the Ukraine in 1919′ [Mord Żydów na Ukrainie w 1919 roku].

1880: Artykuł w The New York Times z 27 lutego mówi, że: “Wojna, która od pewnego czasu szaleje w Niemczech między tubylcami i Żydami, wydaje się raczej nasilać niż słabnąć… Wysuwa się oskarżenia, że z 600.000 Żydów w imperium, prawie żaden nie angażuje się w rolnictwo czy działalność kupiecką; lecz kontrolują handel, rządzą rynkiem pieniężnym i niszczą ten kraj swoim skąpstwem i lichwą”.

1900: W artykule z 11 czerwca, The New York Times drukuje fragmenty przemówienia rabina Stephena Samuela Wise’a, założyciela Federacji Amerykańskich Syjonistów, że “6.000.000 Żydów żyje, krwawi, cierpi z powodu argumentów na rzecz syjonizmu”.

1916: Amerykański Komitet Żydowski publikuje książkę zatytułowaną ‘The Jews in the Eastern War Zone’ [Żydzi w wojennej strefie wschodniej], w której twierdzi, że Europa wschodnia jest “rodzajem więzienia dla 6.000.000 więźniów, strzeżonych przez armię złych i brutalnych strażników”.

1917-1920: 60,000 zamordowano w pogromach w Polsce i Rosji, jak mówią żydowscy autorzy ‘The Jew in the Modern World’ [Żyd w nowoczesnym świecie].

1918: The New York Times z 18 października zamieścił całostronicową reklamę Połączonej Komisji Dystrybucji Amerykańskiego Funduszu dla Cierpiących Wojnę, mającą na celu zebrać $100 mln na “odbudowanie żydostwa”, oraz mówiącą, że 6.000.000 Żydów potrzebuje pomocy”.

 1919: The American Hebrew z 31 października publikuje artykuł zatytułowany ‘The Crucifixion of the Jews Must Stop’ [Krzyżowanie Żydów musi być zatrzymane]. Twierdzi, że “6.000.000 mężczyzn i kobiet umiera” na skutek, jak określa, “grożącego holokaustu”. “Wojna się zakończyła dla każdego oprócz Żyda. Ma on nadal nóż na gardle i żyły otwiera mu nieracjonalna stuletnia żądza żydowskiej krwi”.

1936: Chaim Weizmann, prezydent Światowej Organizacji Syjonistycznej, zeznaje przed Komisją Peela 25 listopada, że “Nie jest przesadą powiedzenie, że 6.000.000 Żydów jest skazanych na więzienie w tej części świata, gdzie są niechciani, i dla których kraje dzielą się na te, w których są niechciani, i te, do których nie są wpuszczani”.

1937: Chaim Weizmann mówi na Kongresie Syjonistycznym w Londynie, że “nadzieje 6.000.000 europejskich Żydów koncentrują się na emigracji”, jak mówi dokument ‘Holocaust Victims Accuse’ [Oskarżają ofiary holokaustu], opublikowany przez anty-syjonistycznych Żydów.

 1943: The New York Times z 2 marca cytuje na s. 4 rabina Josepha Hertza, głównego rabina Imperium Brytyjskiego: “odrażającym faktem jest to, że ci którzy głoszą Cztery Wolności, do tej pory zrobili bardzo mało żeby zapewnić wolność do życia 6.000.000 ich żydowskich braci organizując pomoc dla tych, którzy jeszcze mogą uciec przed nazistowskimi torturami i rzezią”.

1946: Żydowski Komitet Czarnej Księgi, wspólne przedsięwzięcie sowieckiego Żydowskiego Komitetu Anty-Faszystowskiego (JAC) i amerykańskich organizacji żydowskich, publikuje ‘The Black Book’ [Czarna Księga]. Pisze w niej, że “4.000.000 Żydów, około dwie trzecie z 6.000.000, które zginęły w Europie z rąk nazistów, zamordowane w Oświęcimiu [Auschwitz] i jego podobozach”.

1948: Rabin Menachem Kasher, we wstępie do ‘Kol HaTor w HaTekufah HaGedolah‘, podaje dane statystyczne odnoszące się do roku ustanowienia syjonistycznego państwa. Mówi, że rok 1948 był pierwszym od stuleci, kiedy w ‘Eretz Yisrael’ żyło 6.000.000 Żydów.

1948: 600.000 Żydów mieszkających w krajach arabskich zmuszono do ucieczki z sąsiedzkich krajów arabskich do nowo utworzonego państwa Izraela, twierdzi organizacja Dzieci ocalałych z Żydowskiego Holokaustu w Los Angeles i jej dyrektor polityczny Omri Ceren, w komunikacie prasowym z 7 lipca 2008 roku.

1948: 600.000 ocalałych z holokaustu przeniosło się do Izraela w początkowych latach istnienia państwa, pisze Judy Siegel-Itzkovich Jewish Weekly News of Northern California, w artykule zatytułowanym ‘Holocaust Survivors; Handle with Care’ [Ocaleni z holokaustu; obchodzić się ostrożnie], 21.03. 2008.

1967: Rabin Menachem Kasher, we wstępie do ‘Kol HaTor in HaTekufah HaGedolah’, podaje dane statystyczne odnoszące się do wojny 6-dniowej. Pisze, że rok 1967 był pierwszym od stuleci, kiedy w ‘Eretz Yisrael’ żyje 600.000 żydowskich mężczyzn w wieku powyżej 20 lat.

 1999: W dniu 4 marca The Independent publikuje artykuł zatytułowany ‘Holocaust Trial Opens in Croatia’ [Proces holokaustu rozpoczęty w Chorwacji], że Encyklopedia holokaustu mówi o 600.000 zabitych w obozie koncentracyjnym w Jasenovac, ale chorwaccy historycy uważają, że zginęło 35.000 osób.

2000: CBC News w Kanadzie donosi 27 lipca, że “sędzia w USA wyraził zgodę na ofertę ugody między szwajcarskimi bankami i 600.000 ocalałymi z holokaustu”.

2004: Otwarcie pierwszego Muzeum Holokaustu w Budapeszcie w 60 rocznicę wysyłki węgierskich Żydów do obozów koncentracyjnych. Na wewnętrznej ścianie muru otaczającego muzeum wyryto 60.000 nazwisk, w celu upamiętnienia 600.000 żydowskich ofiar z Węgier.

2004: Pomnik “600.000 Żydów, którzy zginęli w komorach gazowych” w “obozie śmierci” w Bełżcu w Polsce jest uroczyście odsłonięty w dniu 3 czerwca, jako wspólny projekt Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego i warszawskiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

2005: Jerozolimskie Museum Holokaustu Yad Vashem ogłasza 10 października, że liczba odwiedzających wynosi 600,000 w ciągu 6 miesięcy od otwarcia tego obiektu.

2006: Raport z 14 listopada w New America Media zatytułowany ‘Israel Encourages Citizens to Return to Homeland’ [Izrael zachęca obywateli do powrotu do ojczyzny], autorstwa Stacey Palevsky’ego, mówi, że “Ponad 600.000 Izraelczyków mieszka w innych miejscach. I Izrael chce ich z powrotem… Około 6,000 wraca każdego roku”. Raport dalej ujawnia, że izraelski minister ds. imigracji, Ze’ev Boim, złożył wizytę w ramach “kampanii 6 miast”.

2007:  Sidney Zabludoff mówi amerykańskiej Komisji Kongresu ds. Stosunków Międzynarodowych: Podkomisja ds Europy i Pojawiających się Zagrożeń, 3 października, że “obecnie na świecie żyje około 600.000 ocalałych z holokaustu”.

2008: Proces o zniesławienie przed jerozolimskim Sądem Rejonowym wszczęty przez Komisję Roszczeniową, ujawnia, że 600.000 ocalonych z holokaustu na świecie otrzymało ponad $50 mld.

2008: Niemiecki minister kultury, Bernd Numann, oraz szef niemieckiej Fundacji Upamiętnienia, Odpowiedzialności i Przyszłości, Martin Salm, przekazuje Yad Vashem w Jerozolimie kompletną listę 600.000 żydowskich mieszkańców Niemiec w latach 1933 – 1945.

W przypadku potrzeby jakichkolwiek dalszych rozważań niezbędnych do określenia ‘świętej’ relacji między 600.000 żydowskimi duszami i holokaustem 6.000.000, trzeba tylko pamiętać, że “sześć” jest liczbą “prawdy” i oznacza “zakończenie”. Jest to “moc, która łączy ze sobą dusze Izraela”, których jest 600.000. Pomnożona przez 10 daje 6.000.000. [podkreślenie tłum.]

Liczba ‘dziesięć’ w religii żydowskiej odnosi się do ‘Sefirot’ (policzenie / spis), przez który, jak wierzą Żydzi, Bóg objawia się na płaszczyźnie fizycznej i metafizycznej. ‘Dziesięć’ jest uważana przez Żydów jako liczba “boskiej doskonałości”. W związku z tym 600.000 dusz Izraela, które są “boskimi kawałkami”, pomnożona przez ‘boską doskonałość’ daje 6.000.000. [podkreślenie tłum.]

“Hebrajski wyraz na ‘powrócisz’, (TaShuVU), wydaje sie być napisany niepoprawnie. Gramatycznie potrzebuje jeszcze innego (vav). Powinno być TaShUVU. Dlaczego brakuje w nim litery (vav), oznaczającej dziesięć? TaShuVU (bez vav) jest przepowiednią dla narodu żydowskiego o ostatecznym powrocie do narodowej ojczyzny. Numerycznie TaShuVU daje 708: tav = 400, shin = 300, vet = 2, vav = 6. Kiedy piszemy rok, ignorujemy millenia. W 1948 roku na świeckim kalendarzu zobaczyliśmy cud żydowskiego powrotu do Izraela. W hebrajskim kalendarzu był to rok 5708. Był to rok przepowiedziany przez niedokończony wyraz TaShuVU, powrócisz. Powróciliśmy, brakuje 6 – najważniejszych 6 mln naszych ludzi, którzy zginęli podczas holokaustu. Ale spełnienie przepowiedni powrotu w precyzyjnie tym roku wyznaczone przez gematrię TaShaVU daje nam pełną nadzieję, że wyrazy proroków dla Ostatecznego Odkupienia również staną się prawdziwe”.- Rabin Benjamin Blech, ‘The Secret of Hebrew Words’ [Tajemnica hebrajskich wyrazów], s. 214-215.

(To ten sam rabin Blech, który wraz z innymi rabinami, Barrym Dov Schwartzem i Jackiem Bemporadem, “udzielili rabinicznego błogosławieństwa” Papieżowi Janowi Pawłowi II w Pałacu Apostolskim, 18 stycznia 2005)

The Sacred Nature of Six Million in the Judaic Religion

Why Six Million Holocaust Victims Cannot be Questioned

http://z10.invisionfree.com/Ignis_Ardens/index.php?showtopic=3473

Michael Fishwick – 11.02.2009 (Matka Boska z Lourdes) tłumaczenie Ola Gordon

Komentarze

komentarzy